پل دیود از چهار دیود تشکیل شده که به هم متصل هستند.

بنابراین نحوه تست پل دیود مشابه نحوه تست دیود از طریق استفاده از مولتی متر انجام می گیرد.

برای این که پل دیود را تست کنید و ببینید سالم است یا نه باید به این روش عمل کنید:

  • ابتدا پروب قرمز مولتی متر را روی سر منفی پل دیود قرار داده و پروب مشکی را به دو سر A و C وصل می کنیم ولتاژی که مولتی متر نمایش می دهد باید بین 0.5 وتا 0.7 ولت باشد.

سپس پروب مشکی مولتی متر را روی سر منفی پل دیود می گذاریم و پروب قرمز را به دو سر Aو C وصل می کنیم.

در این حالت مولتی متر باید مدار باز یا بینهایت را نمایش دهد.

براساس این نتایج می توانیم بگوییم که دیود های 1و3 پل دیودی ما سالم هستند.

  • در مرحله بعد پروب قرمز مولتی متر را به سر مثبت پل دیود و پروب مشکی آن را به دو سر A و C وصل می کنیم مولتی متر در این حالت باید مدار باز یا بی نهایت را نمایش دهد.

حالا پروب مشکی مولتی متر را به سر مثبت پل دیود و پروب قرمز را به دو سر A وc  وصل می کنیم.

در این حالت ولتاژی که مولتی متر نشان می دهد باید بین 0.5 و 0.7 باشد.

براساس این نتایج می توانیم بگوییم که دیود های 2 و4 پل دیودی ما سالم هستند.

  • در مرحله بعد پروب قرمز مولتی متر را به سر منفی پل دیود و پروب مشکی را به سر مثبت پل دیود وصل می کینم. ولتاژی که مولتی متر نشان می دهد باید بین 1 تا 1.4 باشد.

در آخر پروب قرمز را به سر مثبت و پروب مشکی را به  سر منفی پل دیود وصل می کنیم. در این حالت مولتی متر باید مدار باز یا بی نهایت را نشان دهد.

روش تست پل دیود

پل های دیودی چهار سر دارد. دو سر آن متعلق به ورودی ac  خود می باشد و دو سر دیگر مربوط به خروجی پل می باشد.

پل دیودی از ورودی خود یک سینوسی کامل را می گیرد و نیم سیکل مثبت آن را عبور می دهد ولی نیم سیکل منفی آن را به یک نیم سیکل تبدیل می کند.

به عبارتی خروجی پل دیودی از بی نهایت نیم سیکل مثبت تشکیل شده است.

درایور های خاموش

در فرآیند تعمیر کنترل دور موتور، اولین مرحله عیب یابی چک کردن بخش IGBT های بخش اینورتر و دیود/ تریستورهای بخش رکتیفایر می باشد.

هریک از این قطعات، زمانی که معیوب می شوند، اتصال کوتاه شده و باعث می شوند تا ولتاژ باس DC که معمولا بالای 400 ولت است به مدارهای گیت درایو مربوطه و کارت های کنترلی اعمال شده و به آن ها آسیب بزند.

به هرحال در هنگام سوختن IGBT به احتمال زیاد مدارهای گیت درایو مربوط به آن نیز آسیب دیده و باید تعمیر شود.