شفت باهر

شفت باهر

شفت باهر

شفت عضوی که دارای حرکت دورانی و رفت و برگشتی می باشد که غاالبا در انتقال نیرو به کارمی رود و گشتاور شفت به صورت دورانی است. شفت در روند حرکت خطی دارای عملکرد هدایت میباشد.

شفتها تحت تاثیر تنش پیچشی و خمشی قرار دارند و بر این اساس به سه گروه تقسیم میشوند:

  • -شفت مفصلی
  • -شفت قابل خمش
  • -شفت ثابت

در شفت مفصلی میله هایی قرار دارند که در امتدادشان دارای زاویه هستند و از آن ها برای انتقال نیروهای پیچشی بین دو شفت که اصولا در یک امتداد نیستند و تحت زاویه متفاوت قرار دارند استفاده میگردد. بیشترین موارد استفاده شفت مفصلی در ماشینهای فرز، ماشینهای کشاورزی و اتومبیل ها می باشد.در انواع شفت ثابت غالبا برای سوار کردن چرخ دنده ها، کلاج ها، و چرخ تسمه ها، قرار میگیرد. میلنگها نیز جزء شفتهای ثابت هستند و اغلب از آنها برای تبدیل حرکت دورانی به خطی و یا به طور برعکس بهره گرفته میشود. میتوان با توجه به نوع دقت مختلف می توان شفت را به دو قسمت تقسیم کرد :سطح عادی و دقت درجه.

بزرگترین تفاوت بین این دو این است که: موضوع و بخش عمدتا با توجه به نقطه پایه متفاوت است، تجهیزاتی از قبیل اندازه گیری و پردازش مختلف می باشد. بنابراین عمق عمودی به معنای تحمل موقعیت می باشد. تعریف تحمل عمودی به درصد تحمل تولید شده از زاویه صحیح نسبت به سطح پایه 90 درجه ست این به این معنیه که تحمل بار عمودی را دارد. در شرکت تام باهر با توجه به دامنه محصولات شرکت که شفت باهر هم شامل آنهاست میتوان شاهد بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت موجود در با زار است باشیم. برای اطمینان از کارایی شفت باید قبل از خارج شدن از کارخانه، میزان دوام آن را آزمایش کرد. به این صورت که محصولات چندین فروشنده را مقایسه می کنیم.