به مداری حلقه فیدبک (feed back) گفته می شود که در آن خروجی یک فرایند به منظور تنظیم دقیقتر خروجی، ورودی بخشی از یک مدار یا حلقه دیگر را تشکیل می دهند، به این عملکرد فیدبک گفته می شود.

به عبارت دیگر مفهوم فیدبک اساسا گرفتن خروجی و استفاده از آن به عنوان ورودی است .

بنابراین خروجی متفاوت و در نتیجه  فیدبک متفاوتی نیز ایجاد می شود که می تواند خوب یا بد باشد. در مورد سیستمی که برای بهبود یا ارائه خروجی خاص به اطلاعات خروجی نیاز دارد ، فیدبک ضروری و خوب است.

اما برای سیستمی که نیازی به فیدبک ندارد، مانند سیستم صوتی ، فیدبک اغلب بد است. به عنوان مثال میکروفون و سیستم بلندگو را در نظر بگیرید، هنگامی که صدا از بلندگوها (خروجی) توسط میکروفون دریافت می شود (ورودی) فیدبک منفی ایجاد می کند که صدایی بسیار بلند تولید می کند.

تاثیر فیدبک در سروو موتور

فیدبک نقش به سزایی در بهبود عملکرد سیستم های کنترل ایجاد می کند، سروو موتور(servo motor) یک سیستم کنترل بسته (Close loop) است یعنی دارای فیدبک می باشد. بنابراین احتمال خطا در آن به صفر می رسد.

سروو موتور در محل قرار گیری دستگاه، توسط کنترل فیدبک، میزان سرعت آن را تغییر می دهد.

فیدبک مثبت و فیدبک منفی

فیدبک مثبت:

اگر فیدبک سیگنال خروجی هم فاز با سیگنال ورودی باشد فیدبک مثبت نامیده می شود.

فیدبک منفی:

اگر فیدبک سیگنال خروجی نسبت به سیگنال ورودی اختلاف فاز 180 درجه  داشته باشد، فیدبک منفی نامیده می شود.

محدودیت های فیدبک منفی و مثبت

گاهی اوقات سیستم های ساده را می توان با مدل های متنوعی توصیف کرد، در حالی که بسیاری از سیستم های دارای حلقه فیدبک را نمی توان به راحتی به صورت  مثبت یا منفی تعیین کرد، و این امر به ویژه هنگامی که چندین حلقه وجود دارد صادق است.

 

هنگامی که فقط دو قسمت به هم متصل شده اند تا هریک قسمت دیگر را تحت تأثیر قرار دهد، خواص فیدبک اطلاعات مهم و مفیدی در مورد خواص کل ارائه می دهد. اما وقتی قطعات حتی به چهار مورد می رسد، اگر هر کدام سه قسمت دیگر را تحت تأثیر قرار دهد، مدار را می توان از طریق آنها ردیابی کرد. و دانستن خواص همه  مدار اطلاعات کاملی در مورد سیستم نمی دهد.